OfertyPracy.pl - Najlepsze oferty pracy z Twojego regionu
Ofert w schowku: 0
Gmina Konstancin-Jeziorna

K.210.33.2017Wymiar etatu: 1Liczba stanowisk pracy: 4 Miejsce wykonywania pracy:teren Gminy Konstancin-Jeziornasiedziba Straży Miejskiejul. Sobieskiego 505-520 Konstancin-Jeziorna Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • ochrona porządku publicznego na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna,

 • realizacja  zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych i akty prawa miejscowego. Warunki pracy
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca zmianowa. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • praca wykonywana przede wszystkim w terenie.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracywymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,

 • ukończony 21 rok życia,

 • wykształcenie minimum średnie

 • korzystanie z pełni praw publicznych,

 • nienaganna opinia,

 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn),

 • prawo jazdy, minimum kat. B.

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku. wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe preferowane kierunki: prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, ochrona środowiska,

 • staż  pracy w jednostce straży miejskiej lub w służbach ochrony porządku publicznego,

 • ukończone z wynikiem pozytywnym szkolenie, o którym mowa w art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych  (Dz.U. z 2016 r., poz.706)

 • znajomość przepisów ustaw: „o strażach gminnych” (wraz z przepisami wykonawczymi); „o samorządzie gminnym”; „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”;” o pracownikach samorządowych”, „Prawo o ruchu drogowym”; „Kodeks wykroczeń”; „Kodeks postępowania administracyjnego;

 • znajomość obsługi komputera,

 • znajomość topografii Gminy Konstancin-Jeziorna,

 • umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej,

 • zdecydowanie i samodzielność w działaniu,

 • odporność na stres.

 • umiejętność pracy w grupie,


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny

 • życiorys (CV)  ,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie,

 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu,

 • kserokopia książeczki wojskowej (strony z wpisami) – oryginał do wglądu (dotyczy mężczyzn),

 • kserokopia prawa jazdy,

 • w przypadku posiadania dyplomu wyższego wykształcenia, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej lub nostryfikacji dyplomu. Termin składania (wpływu) dokumentów:04.08.2017 r. Miejsce składania (wpływu) dokumentów:Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziornaul. Warszawska 3205-520 Konstancin-Jeziornaz dopiskiem na kopercie „nabór – Aplikant w Straży Miejskiej”.Dokumenty można przesłać lub złożyć w UMiG w kancelarii, ul. Warszawska 32, pok. nr 4  

w godz.: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.  Informacje dodatkowe:W miesiącu  poprzedzającym datę  upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie są rozpatrywane (liczy się data wpływu do Urzędu). Kandydaci proszeni są  o podanie numeru telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani  telefonicznie  lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 750-05-74 lub składając zapytanie w drodze elektronicznej na adres e-mail: kadry@konstancinjeziorna.pl


Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: \\\"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. Nr 101, poz. 922, ze zm.)\\\"

Miejsce pracy: Konstancin-Jeziorna


Źródło oferty

Oferta pochodzi z serwisu jobs.pl